For regnskapsførere

Kontakt Regnskapsmart

Er du en regnskapsfører som ønsker å komme i kontakt med flere kunder?

Regnskapsmart.no er en tjeneste som hjelper bedrifter med å gjøre et smart valg av regnskapstjenester.

Via Regnskapsmart.no kan din bedrift komme i kontakt med kunder som ønsker ny regnskapsfører, leter etter en egnet revisor eller trenger hjelp med årsregnskapet.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet eller send oss en epost til partner@regnskapsmart.no
Takk for din innsending! Du hører fra oss.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Besøk oss
Madserud alle 34
0274 Oslo
Snakk med oss
Telefon
+47 24 07 74 22
Skriv til oss
Epost
kontakt@meglersmart.no
Selskapsinfo
Marketplace AS
Org nr 924 526 130
Vi ser frem til å høre fra deg!
Regnskapsmart-teamet

Vilkår for regnskapsførere og regnskapsbyråer

1. Innledning

1.1 Disse vilkårene gjelder for regnskapsførere som ønsker å bruke Regnskapsmart.no til å motta tips og markedsføre sine tjenester.

1.2 Regnskapsmart.no er en digital tjeneste der privatpersoner og bedrifter, heretter «Brukerne», kan beskrive jobber de ønsker utført, og hvor regnskapsførere gis anledning til å registrere sin virksomhet, motta varsler om relevante tips, heretter «Tjenesten».

1.3 Tjenesten leveres av Regnskapsmart.no, heretter «oss, vi eller våre». Regnskapsbyråer som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

1.4 Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos Bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per e-post, SMS eller på annen hensiktsmessig måte som vi legger til rette for. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

1.5 Vi står fritt til å avslå Bedriftens forespørsel om å inngå avtale om bruk av Tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med Bedriften eller dens representanter/ansatte (herunder slik opptreden som nevnt i punkt 7.2 nedenfor), Bedriftens renommé som en seriøs aktør osv.

1.6 Vedkommende som inngår avtale på Bedriftens vegne bekrefter å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.

2. Endringer

2.1 Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, men like fullt slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.

2.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelige for Bedriften på Regnskapsmart.no

2.3 Vi har rett til å endre på utseendet, inndelingen, funksjonaliteten og innholdet på Tjenesten uten forutgående varsel.

3. Opplysninger om bedriften

3.1 Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er riktige, oppdaterte og relevante, og for at innhold som kommuniseres, ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er registrert i Tjenesten om Bedriften, er oppdatert.

3.2 Bedriften må være registrert i Foretaksregisteret for å kunne benytte Tjenesten. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert så lenge Bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss.

3.3 Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle tips og/eller kundeinformasjon til andre.

3.4 Oppdragene som brukerne av Tjenesten legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Oppdrag vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen avtale med oppdragsgiver om oppdrag som skal utføres.

4. Varighet og opphør

4.1 Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtalen i henhold til punkt 1.4.

4.2 Om en part ikke ønsker at avtalen skal fortsette, kan parten si opp avtalen skriftlig. Avtalen vil da avsluttes med umiddelbar virkning.

4.3 Vi kan beslutte å avvikle Tjenesten. Bedriften mister da sin tilgang til å motta tips. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

4.4 Dersom Bedriften sier opp avtalen, må Bedriften fremdeles betale for tips de har mottatt før oppsigelsen er iverksatt fra vår side.

4.5 Bedriften skal holde oss skadesløs for tap som vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen.

4.6 Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, kan vi heve avtalen med umiddelbar virkning.

4.7 Ved vesentlige brudd på disse vilkårene fra Bedriftens side, kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til Bedriften.

5. Pris og betaling

5.1 Avtalt pris per tips fremgår av bekreftelsen som Bedriften gir oss i henhold til punkt 1.4.

5.2 Avtalt pris per tips kan øke etter avtaleinngåelse. Slik prisendring kan for eksempel være basert på boligtype, område, nye funksjoner eller lignende. Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 (én) måned før prisendring. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen ved skriftlig melding til oss. I så fall opphører avtalen med umiddelbar virkning.

5.3 Alle priser er angitt ekskl. mva.

5.4 Fakturering skjer etterskuddsvis og hver måned. Faktura blir sendt per e-post og/eller per post, eventuelt gjennom andre betalingsløsninger som er satt opp etter avtale. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato.

5.5 Ved forsinket eller uteblitt betaling kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten inntil betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Vi kan ikke holdes ansvarlig for noe tap Bedriften måtte lide som følge av bruk av eller feil ved Tjenesten, eller som følge av at Tjenesten helt eller delvis er utilgjengelig. I den grad vi likevel skulle bli ansvarlig overfor Bedriften, er vårt erstatningsansvar uansett begrenset til et beløp tilsvarende tap av tips tilsvarende 1000 (tusen) kroner eks moms.

7. Bedriftens opptreden og bruk av tjenesten

7.1 Vi gjør vårt ytterste for at det skal være trygt for våre brukere å benytte Tjenesten og at den også skal oppleves som sikker og pålitelig. Det er derfor avgjørende at Bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i enhver sammenheng.

7.2 Vi har rett til å stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten, på permanent eller midlertidig basis, dersom Bedriften misligholder sine forpliktelser etter avtalen, blant annet hvis vi har kunnskap eller mistanke om at Bedriften eller representanter for Bedriften (herunder agenter tilknyttet Bedriften):

a) Har opptrådt på en måte som anses upassende overfor Brukerne, Bedriftens kunder eller andre,

b) Er useriøs i utførelsen av sine tjenester,

c) Bruker Tjenesten til å sende ut generell markedsføring/spam,

d) Publiserer uriktig eller upassende innhold på Tjenesten,

e) Legger inn, får lagt inn, eller på annen måte tilegner seg falske tips,

f) På annen måte opptrer i strid med god forretningsskikk eller lover og regler,

g) Opptrer på en måte som er egnet til å skade oss eller Tjenesten,

h) For øvrig opptrer i strid med disse vilkårene.

7.3 Vi vil normalt forsøke å varsle Bedriften om at tilgangen til Tjenesten er, eller vil bli, stengt, og forsøke å få Bedriftens kommentarer til situasjonen. Dersom saken etter vår mening er tilstrekkelig alvorlig kan vi stenge Bedriftens tilgang til Tjenesten uten forutgående varsel.

7.4 Stengning medfører at Bedriften mister retten til å motta tips i den tid Tjenesten vil være utilgjengelig. Dersom Bedriften på permanent basis utestenges fra bruk av Tjenesten, regnes avtalen som opphørt med umiddelbar virkning. Bedriften vil ikke bli belastet for tips de ikke mottar i gjeldende periode.

8. Diverse

8.1 Vi kan overdra avtalen med Bedriften til tredjepart uten å innhente Bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre avtalen til andre, ei heller selge eller på annen måte overføre tips til andre.

8.2 Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring.

8.3 Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.